Wybierz najbliższy

Parking przy lotnisku

Warszawa Chopin (Okęcie)

Planujesz wylot z lotniska Chopina na Okęciu
i chcesz dojechać na miejsce samochodem?

Rezerwacja

REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO

 

„Parking Smile”

 

 

 

1. Informacje podstawowe

 

1.1. Niniejszy regulamin Serwisu Parkingu Smile (dalej „Regulamin”) którego właścicielem, a zarazem administratorem jest MAG&KAR Sp. z o.o. przy ulicy Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1182102326, REGON 147469645, KRS 0000525832, jak również kontaktowy adres poczty elektronicznej: biuro@parkingsmile.pl (dalej „MAG&KAR”) oraz numer telefonu: 723 053 053, określa zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod domeną www.parkingsmile.pl (dalej „Serwis”). Regulamin określa również zasady korzystania z serwisu przez jego użytkowników, klientów usług oraz pozostałe odwiedzające osoby, jak również oferowane w ramach serwisu funkcjonalności, zakładki i informacje relewantne z punktu widzenia użytkownika i powszechnie obowiązujących przepisów.

 

1.2. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą będą posiadały następujące znaczenie:

 

1.2.1. Serwis – serwis internetowy działający pod domeną parkingsmile.pl, jak również równolegle współpracujący z subdomenami utworzonymi w serwisach internetowych podmiotów współpracujących z MAG&KAR, które przekierowują Użytkowników do Serwisu lub umożliwiają im korzystanie z Serwisu z poziomu subdomeny podmiotu współpracującego z MAG&KAR i w ten sposób realizację Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

 

Serwis współpracujący – z systemami rezerwacyjnymi przy użyciu innych dostępnych narzędzi tele-informatycznych i informatycznych, wykorzystujących dane przesyłowe, które umożliwiają korzystanie z Serwisu z poziomu systemu rezerwacyjnego podmiotu współpracującego z MAG&KAR;

 

W skład Serwisu wchodzi również wyszukiwarka, działająca jako aplikacja internetowa wykorzystująca połączenia z bazą danych MAG&KAR oraz z Parkingami, służąca do wyszukiwania ofert Usług (w tym wolnych miejsc postojowych do wynajęcia) oraz ich rezerwowania i odpłatnego najmu przez Użytkowników (stających się w momencie potwierdzenia rezerwacji Klientami Parkingu Parking Smile) lub, w ich imieniu, przez podmioty współpracujące z MAG&KAR;

 

1.2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym również telefonicznie, zainteresowana realizacją Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jak również osoba, w imieniu której realizacji Usługi dokonuje podmiot współpracujący z MAG&KAR, ponadto użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna przeglądająca jego treści lub kontaktująca się za jego pośrednictwem z MAG&KAR, korzystająca z funkcjonalności lub zakładek Serwisu w celach informacyjnych;

 

1.2.3. Parkingi – wyznaczone miejsca służące do odstawiania (parkowania) pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji, w przedmiotowym przypadku ulokowane w bliskiej odległości głównych portów lotniczych kraju, jak również parkingi, z którymi MAG&KAR współpracuje na podstawie odrębnych umów w zakresie oferowania i realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, jak również parkingi, których operatorem są spółki z grupy MAG&KAR

 

1.2.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, oferowane Użytkownikom za pośrednictwem

 

Serwisu, takie jak:

 

Usługa parkingowa, szerzej opisana w Regulaminie świadczenia usług, na którą składa się:

 

Najem miejsca parkingowego - odpłatne wynajęcie miejsca parkingowego na Parkingu, zrealizowane w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwiające odstawienie pojazdu mechanicznego w pobliżu wybranego przez Klienta lotniska na czas zaplanowany w procesie realizacji Usługi;

 

Dowóz osób na teren lotniska w ramach najmu miejsca parkingowego – oferowana w ramach Usług MAG&KAR możliwość przetransportowana Klienta korzystającego z danego Parkingu do danego terminala, realizowana wspólnie z najmem miejsca parkingowego lub samodzielnie;

 

Szczegółowe informacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym ich pełen rodzaj, zakres i opis, zasady zawierania umów na odległość oraz realizacji Usług, jak też procedura reklamacyjna znajdują się w Regulaminie świadczenia Usługi Parkingowej.

 

W celu uniknięcia wątpliwości, MAG&KAR informuje Użytkowników, że każda oferowana przez Parkingi Usługa występuje odrębnie oraz jest odrębnie sprzedawana, z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

 

1.3. MAG&KAR oświadcza, że jest właścicielem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, przy czym MAG&KAR informuje Użytkowników, że podmioty współpracujące z MAG&KAR w zakresie oferowania możliwości rezerwacji Usług transportowej i parkingowej na swoich stronach internetowych (w szczególności touroperatorzy, biura podróży, linie lotnicze, firmy technologiczne) nie będą stroną umów dotyczących realizowanych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Stroną umów dotyczącą realizowanych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu będą odpowiednio operatorzy parkingów i przewoźnicy.

 

1.4. Serwis umożliwia Użytkownikom, działającym osobiście lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z MAG&KAR, przeglądanie jego zasobów, korzystanie z funkcjonalności Serwisu, realizację Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia Usług Parkingu Smile, kontakt z właścicielem Serwisu, funkcjonalności związane z obsługą posprzedażową, lub około sprzedażową Użytkowników lub Klientów, jak również Serwis oferuje możliwość pogłębienia wiedzy Użytkowników w zakresie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez MAG&KAR oraz daje możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika niezadowolonego z działania Serwisu.

 

1.5. Serwis chroniony jest prawami autorskimi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przysługującymi MAG&KAR.

 

1.6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

 

urządzenie końcowe Użytkownika posiada dostęp do sieci Internet;

 

w urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowana jest przeglądarka internetowa;

 

w urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowany jest program obsługujący pliki w formacie PDF.

 

 

1.7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, MAG&KAR i innych Użytkowników, a ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 

1.8. Użytkownik Serwisu powinien zaznajomić się z jego treścią wchodząc na stronę www MAG&KAR i działać w zasobach Serwisu w zgodzie z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystający z Serwisu w celu realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem zostanie poproszony o zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu w toku realizacji danej Usługi.

 

1.9. Właściciel Serwisu zapewnia wszystkich Użytkowników o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

 

1.10. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie faktur jest MAG&KAR.

 

2. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 

2.1. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkowników do Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz/lub numer telefonu kontaktowego (dalej „Dane osobowe”), będą przetwarzane przez MAG&KAR zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jak również na podstawie przepisów wykonawczych do RODO, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych, relewantnych.

 

Właściciel Serwisu ewentualnie gromadzone i przetwarzane dane osobowe Użytkowników zobowiązuje się przetwarzać zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz systematycznie pogłębiać wiedzę i zasoby techniczne służące ochronie danych osobowych przetwarzanych ewentualnie na stronach Serwisu.

 

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności Parkingu Smile.

 

2.2. MAG&KAR zbiera Dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Usługi Pośredniczenia, w tym

 

weryfikacji u podmiotów współorganizujących z MAG&KAR promocje faktu przekazania

 

Użytkownikowi kodu rabatowego, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celu dokonywania

 

rezerwacji lub sprzedaży Usług, jak również w celu umożliwienia zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a

 

wybranym przez niego podmiotem prowadzącym Parking, umowy o wykonanie Usługi, w tym

 

Umowy przechowania pojazdu lub Umowy najmu miejsca postojowego.

 

2.3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez MAG&KAR w powyższych celach, w tym udostępniania Danych podmiotom prowadzącym parkingi, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie

 

 

Użytkownika przed zawarciem tej umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego MAG&KAR w związku z ewidencją Sprzedaży Usług, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

2.4. MAG&KAR może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. MAG&KAR zobowiązuje się zgodnie z treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie przesyłać Użytkownikom niezamówionej informacji handlowej, w szczególności w formie wiadomości e – mail, jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na jej otrzymywanie.

 

2.5. Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty prowadzące parkingi, które mają świadczyć na rzecz Użytkownika usługi zrealizowane przez Użytkownika w Serwisie oraz podmioty współpracujące z MAG&KAR, które pośredniczą w rezerwacji lub zakupie Usług na rzecz Użytkowników. Szczegółowe informacje o operatorach wybranych przez Użytkowników Parkingów oraz o prawach Użytkowników związanych z przetwarzaniem ich Danych osobowych przez te podmioty Klienci znajdą w regulaminach poszczególnych Parkingów, jak również w Polityce Prywatności Parkingu Smile.

 

2.6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemów informatycznych MAG&KAR, w tym dostawcom usług hostingu, na podstawie stosownych umów zawartych przez MAG&KAR z tymi podmiotami.

 

3. Obowiązek informacyjny MAG&KAR

 

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków umownych i ustawowych MAG&KAR związanych ze świadczonymi Usługami Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji sprzedaży Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych możemy przechowywać do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą.

 

3.1. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 

3.2. W każdej chwili Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do treści ich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.

 

3.3. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego Dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3.4. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez MAG&KAR Danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu można uzyskać w zakładce Polityka Prywatności Serwisu.

 

 

3.5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie tzw. „plików cookies” określone są na stronach internetowych Serwisu pod adresem www.parkingsmile.pl, jak również w osobnych dziale Polityki Prywatności www.parkingsmile.pl.

 

3.6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez podmioty prowadzące Parkingi Użytkownicy i Klienci Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu mogą uzyskać w regulaminach poszczególnych Parkingów.

 

3.7. Właściciel Serwisu zobowiązuje się poinformować Użytkownika w stosownej polityce, jak i w niektórych przypadkach w osobnej wiadomości, o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie realizacji Usług, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Użytkownik ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.

 

4. Odpowiedzialność MAG&KAR

 

4.1. MAG&KAR odpowiada wobec Użytkownika za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za umożliwienie za pośrednictwem Serwisu procesu realizacji (zamówienia i rozliczenia) Usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach Serwisu, na terenie wybranego przez Użytkownika Parkingu, jak również za utrzymywanie Serwisu na odpowiednim poziomie technicznym i funkcjonalnym.

 

MAG&KAR dokłada wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości, niezawodności i rozliczalności świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, jakkolwiek nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane działaniem osób trzecich, czy z przyczyn nieleżących po stornie MAG&KAR, czy też poprzez przerwy w działaniu sieci dostępowej Internet, z której korzysta dany Użytkownik.

 

MAG&KAR jako właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia opisane w art. 12 – 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosownie do ich treści.

 

Operator lub Zarządca Parkingu nie odpowiada za zmianę, albo anulowanie rezerwacji danej wycieczki, czy lotu, z którymi wiąże się skorzystanie z Usługi Parkingowej przez Klienta w przypadku, gdy Klient zamierzający zrealizować Usługę Parkingową, korzysta z kuponu rabatowego, otrzymanego od podmiotu współpracującego z Operatorem Parkingu (dalej: „Pośrednik”, albo „Touroperator”). W przypadku anulowania lub zmiany terminu danego wydarzenia organizowanego przez Pośrednika, Klient otrzyma informację od Operatora Parkingu o anulowaniu lub zmianie swojej rezerwacji na Usługę Parkingową. W przypadku, gdy Usługa Parkingowa realizowana z użyciem kodu rabatowego otrzymanego przez Klienta od Touroperatora zostanie anulowana lub zmieniona z przyczyn leżących po stronie Touroperatora, wszelkie reklamacje i ewentualne spory mogące wynikać z zaistniałej sytuacji Klient zobowiązany jest kierować odpowiednio do Touroperatora, czyli podmiotu, od którego kod rabatowy na Usługę Parkingową otrzymał.

 

5. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy.

 

5.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługa oferowana w ramach Serwisu, której zasady świadczenia przez Firmę określa Regulamin, nie jest realizowana przez Firmy lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

5.2. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Firmę Usługi należy składać w MAG&KAR sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej: biuro@parkingsmile.pl, lub, w dni robocze, w godzinach pracy biura Firmy, tj. w godzinach od 8:00 do 16:00, telefonicznie, pod numerem telefonu 723 053 053 .

 

 

5.3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta zgłaszającego reklamację, w tym imię, nazwisko, adres e-maili lub numer telefonu kontaktowego oraz powinna wskazywać wady lub nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia przez Firmę Usługi lub opis zastrzeżeń.

 

5.4. Oceny złożonej reklamacji, w tym w szczególności jej zasadności, dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Firmy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

5.5. Odpowiedź na reklamację, zawierająca stanowisko Firmy co do zasadności wniesionej reklamacji, jest wysyłana Klientowi w terminie wskazanym w pkt. 5.4. powyżej za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

5.6. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu Klient powinien wydrukować potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługi, tak aby mógł przedstawić je pracownikom Parkingu.

 

5.7 Konsument posiada możliwości rezygnacji z Umowy i zwrotu środków maksymalnie 24h przed datą rezerwacji, rezygnacja w czasie mniejszym niż 24h przed wykonaniem usługi nie uprawnia do zwrotu środków

 

rezygnację z umowy należy wysłać na adres mailowy biuro@parkingsmile.pl

 

Po prawidłowym odstąpieniu od umowy środki zostają zwrócone na konto, wskazane przez konsumenta w ciągu 7dni od prawidłowego odstąpienia od umowy

 

6. Postanowienia końcowe

 

6.1. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta i innych.

 

6.2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez MAG&KAR poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przy czym zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług zawartych pomiędzy MAG&KAR a Użytkownikiem do dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu nowego Regulaminu, co oznacza, że do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług zawartych przed tym dniem, aż do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia, stosować się będzie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zawarcia.

 

6.3. Językiem Regulaminu jest język polski.